4. Sử dụng widget nội dung văn bản

You are here:
< All Topics

Để thêm và thiết lập widget nội dung văn bản tại trang Layers Template, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang

(2). Tìm đến trang Layers Template cần thêm widget, rê chuột vào tên trang và chọn Chỉnh sửa bố cục

(3). Chọn Chỉnh sửa bố cục

(4). Chọn tiếp Tên trang Bố cục (VD này đang chỉnh bố cục trang Giới thiệu nên kết quả sẽ là Giới thiệu Bố cục)

(5). Chọn Thêm một widget

(6). Tìm widget Nội dung văn bản bằng cách nhập từ khóa liên quan vào khung search. Sau khi khi tìm được, thêm widget bằng cách click vào widget đó

(7). Thiết lập cho widget Nội dung văn bản bằng cách:

– Thêm title và mô tả cho widget

– Thêm, sửa, xóa các cột và nội dung trong các cột (tiêu đề, đoạn trích, hình ảnh, nền,…)

– Cài đặt widget thông qua 5 tab: Bố cục, Kiểu danh sách, Văn bản, Nền, Nâng cao

Thêm, xóa cột

Chỉnh sửa nội dung widget và các cột

Tùy chọn bố cục

Tùy chọn kiểu danh sách

Định dạng văn bản

Tùy chọn nền

Tùy chọn nâng cao

(8). Thay đổi vị trí widget bằng cách kéo thả widget vào vị trí mong muốn. Chọn Đăng để hoàn tất

Previous 3. Sửa widget tại trang Layers Template
Next 5. Sử dụng widget danh sách bài viết
Table of Contents