6. Sử dụng widget banner slider (kiểu 2)

You are here:
< All Topics

Để thêm và thiết lập widget banner slider (kiểu 2) tại trang Layers Template, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao dien sau đó chọn tiếp Trang

(2). Tìm đến trang Layers Template cần thêm widget, rê chuột vào tên trang và chọn Chỉnh sửa bố cục

(3). Chọn Chỉnh sửa bố cục

(4). Chọn tiếp Tên trang Bố cục (VD này đang chỉnh bố cục trang Giới thiệu nên kết quả sẽ là Giới thiệu Bố cục)

(5). Chọn Thêm một widget

(6). Tìm widget Banner slider (kiểu 2) bằng cách nhập từ khóa liên quan vào khung search. Sau khi khi tìm được, thêm widget bằng cách click vào widget đó

(7). Thiết lập cho widget Banner slider (kiểu 2) bằng cách:

– Thêm, sửa, xóa slide (tiêu đề, đoạn trích, hình ảnh,…)

– Cài đặt widget thông qua 3 tab: Bố cục, Slider, Nâng cao

Sửa slide (ảnh, tiêu đề, đoạn trích,…)

Thêm, xóa slide

Tùy chọn bố cục

Tùy chọn slider

Tùy chọn nâng cao

(8). Thay đổi vị trí widget bằng cách kéo thả widget vào vị trí mong muốn. Chọn Đăng để hoàn tất

Previous 5. Sử dụng widget danh sách bài viết
Next 8. Tạo hiệu ứng cuộn khi click vô 1 mục trên menu
Table of Contents