Sao chép dự án

You are here:
< All Topics

Để sao chép một dự án:

1. Từ menu chính chọn Dự án > Ở màn hình danh sách dự án bạn chọn một dự án muốn sao chép

2. Có 2 cách để sao chép dự án:

  • Cách 1: Rê chuột vào dự án muốn xóa sẽ xuất hiện trường Sao chép dự án
  • Cách 2: Chọn vào dự án bạn muốn sao chép > Ở màn hình Tổng quan dự án, bạn chọn vào nút Xem thêm > Sao chép dự án

3. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh sao chép các thông tin từ dự án đang sao chép như:

  • Công việc
  • Cột mốc
  • Thành viên thực hiện dự án
  • Trạng thái công việc
  • Thay đổi Tên dự án
  • Chọn Khách hàng
  • Chỉnh sửa Ngày bắt đầu
  • Hạn chót

4. Sau đó, chọn Sao chép dự án để hoàn tất thao tác

Previous Liên kết thủ công hóa đơn / báo giá với dự án
Next Tạo giai đoạn cho dự án
Table of Contents