Sao chép công việc

You are here:
< All Topics

Trong Paroda, công việc có thể được sao chép dễ dàng để sử dụng lại và tiết kiệm thời gian quý báu khi tạo lại từng tác vụ.

Trong màn hình chi tiết công việc được mở ở khu vực trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng 3 dấu chấm.

Thêm vào đó, bởi dữ liệu công việc thông thường, bạn có thể sao chép công việc, người theo dõi, tệp đính kèm và các mục danh sách kiểm tra.

Nếu có bất kỳ mục nào trong số chúng tồn tại trong tác vụ này sẽ được hiển thị dưới dạng các mục hộp kiểm để chọn/ bỏ chọn trong khi sao chép công việc.

*Lưu ý: Đảm bảo nếu bạn đang sao chép công việc định kỳ để kiểm tra lại dữ liệu tác vụ trong vùng chỉnh sửa để tránh lặp lại hai lần vì tác vụ từ nơi bạn đang sao chép đã được sắp xếp lại.

Previous Liên kết công việc với các tính năng khác
Next Tạo bình luận cho công việc
Table of Contents