2. Quy trình bán hàng

You are here:
< All Topics

Sau khi Đầu mối (Leads) đổ về từ các Chiến dịch marketing, phòng kinh doanh sẽ tiếp nhận thông tin Đầu mối từ các chiến dịch marketing trên và phân bổ Đầu mối về các nhân viên kinh doanh để chăm sóc khách hàng.

Như vậy, bạn có thể sử dụng các module chức năng sau để vận dụng vào công việc chăm sóc bán hàng của mình:

  • Đầu mối: đây là module lưu trữ danh sách thông tin khách hàng tiềm năng và hỗ trợ bạn trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng khách hàng.
  • Người liên hệ: là module lưu trữ danh sách thông tin khách hàng chính thức và hỗ trợ bạn trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng khách hàng. 
  • Công ty: là module lưu trữ danh sách thông tin công ty khách hàng. 
  • Cơ hội: là module lưu trữ danh sách cơ hội bán hàng cho khách hàng, nắm được giai đoạn chăm sóc bán hàng đang đến bước nào. 
  • Báo giá: là module lưu trữ danh sách các báo giá liên quan đến khách hàng.
  • Đơn hàng: là module lưu trự danh sách đơn hàng của khách hàng.
  • Hóa đơn: là module lưu trữ danh sách hóa đơn bán ra với khách hàng.
  • Hợp đồng dịch vụ: là module lưu trữ danh sách hợp đồng mua bán giữa công ty với khách hàng. 
Previous 1. Quản lý công nợ
Next 3. Quy trình chăm sóc khách hàng
Table of Contents