Quản lý lịch biểu

You are here:
< All Topics

Với tính năng lịch biểu, bạn có thể chọn xem theo nhiều kiểu như: Xem theo Tháng, Tuần, Ngày hoặc Được Lọc Theo các bộ lọc sự kiện, công việc, dự án, nhắc nhở, v…v…

Bằng cách click chuột vào các sự kiện được hiện trên lịch sẽ hiển thị màn hình chi tiết cho các sự kiện đó mà bạn muốn xem.

Next Thêm một sự kiện mới, lịch biểu
Table of Contents