9. Phân loại dữ liệu và sắp xếp các cột bộ lọc

You are here:
< All Topics
Việc phân loại dữ liệu giúp bạn dễ dàng quản lý những thông tin, giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

1. Phân loại dữ liệu với bộ lọc

Bộ lọc dữ liệu giúp bạn phân loại dữ liệu (khách hàng, đơn hàng…) theo các tiêu chí đã được bạn thiết lập sẵn, giúp cho bạn truy xuất nhanh đến thông tin cần thiết.

Ví dụ: Phân loại khách hàng theo ngành nghề, tỉnh thành, giới tính…, khách hàng gần đến ngày sinh nhật.

Ví dụ minh họa: tạo bộ lọc phân loại khách hàng ở TP. Hồ Chí Minh.

(1). Chọn vào icon để tiến hành thêm bộ lọc.

(2). Tạo bộ lọc theo nhu cầu của bạn.

1: Tên bộ lọc.

2: Tick chọn nếu bạn muốn đặt bộ lọc đó hiển thị đầu tiên khi truy cập vào danh sách (Đầu mối).

3: Tick chọn nếu bạn muốn hiển thị bộ lọc ra Dashboard (màn hình Home).

4: Lựa chọn cột dữ liệu bạn muốn hiển thị.

5: Lọc hồ sơ với điều kiện Và.

Ví dụ: Lọc theo điều kiện: nguồn = gọi điện, tình trạng = đang chăm sóc, đánh giá = hoạt động Nếu thỏa 3 điều kiện này thì mới tìm kiếm ra kết quả.

6: Lọc hồ sơ với điều kiện Hoặc.

Ví dụ: Lọc theo điều kiện: nguồn = gọi điện, tình trạng = đang chăm sóc, đánh giá = hoạt động Chỉ cần thỏa 1 trong 3 điều kiện này thì sẽ tìm kiếm ra kết quả.

7: Tick chọn nếu muốn chia sẻ cho tất cả User hay chia sẻ cho User cụ thể.

(3). Bộ lọc được tạo thành công tại màn hình danh sách.

2. Sắp xếp các cột của bộ lọc

Sắp xếp các cột với mục đích chỉ hiển thị các cột thông tin quan trọng, hạn chế những cột thông tin dư thừa hoặc không quan trọng.

Ví dụ: Ở màn hình danh sách khách hàng là Đầu mối bạn muốn hiển thị các cột quan trọng như: Họ và tên, số điện thoại, emai, công ty, địa chỉ, người phụ trách.

​(1). Click vào icon .

(2). Bạn tiến hành sắp xếp lại các cột theo nhu cầu xem của mình, sau đó nhấn “Cập nhật danh sách”.

Bạn có thể kéo các cột ở bên phải sang bên trái để hiển thị ra ngoài và sắp xếp thứ tự các cột dữ liệu theo mong muốn.

Cũng có thể ẩn đi các cột không cần thiết bằng cách chọn vào dấu x tương ứng với cột muốn ẩn.

Previous 8. Tìm và gộp dữ liệu bị trùng
Table of Contents