10. Mở rộng các định dạng tập tin đính kèm được cho phép

You are here:
< All Topics

Đối với tính năng hỗ trợ, phần mở rộng tệp được phép được tách biệt với phần mở rộng tệp được hệ thống toàn cầu cho phép.

Để định cấu hình phần mở rộng tệp vé hỗ trợ, hãy điều hướng đến Thiết lập > Cài đặt > Hỗ trợ > Các định dạng tập tin đính kèm được cho phép.

Các phần mở rộng tệp được thêm vào cũng sẽ áp dụng khi ticket được nhập tự động từ Email liên kết hoặc IMAP.

Previous 1. Cấu hình các phòng ban
Next 11. Ghi chú riêng của nhân viên
Table of Contents