3. Mẫu Email Ticket

You are here:
< All Topics

Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh tất cả các mẫu email ticket bằng cách vào Thiết lập > Email Mẫu > Yêu cầu hỗ trợ.

Đây là danh sách cho tất cả các mẫu email đặt ticket:

  • New Ticket Opened (Opened by Staff, Sent to Customer)
  • Ticket Reply (Sent to Customer)
  • New Ticket Opened – Autoresponse
  • New Ticket Created (Opened by Customer, Sent to Staff Members)
  • Ticket Reply (Sent to Staff)
  • Auto Close Ticket
  • New Ticket Assigned (Sent to Staff)

Vui lòng tắt bất kỳ mẫu email nào nếu bạn không muốn được gửi.

Previous 2. Tạo mới một Ticket
Next 4. Độ ưu tiên của yêu cầu
Table of Contents