Liên kết thủ công hóa đơn / báo giá với dự án

You are here:
< All Topics

1. Chuyển đến Menu > Bán hàng > Hóa đơn / Báo giá và nhấp vào Tạo hóa đơn mới / Tạo báo giá mới

2. Chọn Khách hàng

3. Một danh sách thả xuống với các dự án sẽ được hiển thị bên dưới trường khách hàng chọn (nếu không có dự án nào được liên kết với khách hàng đã chọn, danh sách thả xuống với các dự án sẽ không được hiển thị)

4. Chọn Dự án

5. Định cấu hình hóa đơn cho nhu cầu của bạn

6. Lưu lại hóa đơn

* Điều hướng đến khu vực dự án và nhấp vào tab Bán hàng > Hóa đơn / Báo giá, bạn sẽ có thể xem hóa đơn mới được tạo liên kết với dự án đã chọn của bạn.

Previous 5. Gửi Báo giá đến Email
Table of Contents