Liên kết công việc với các tính năng khác

You are here:
< All Topics

Công việc có thể được liên kết với bất kỳ tính năng quan trọng nào trong Paroda để theo dõi công việc của bạn và chỉ định các hành động quan trọng cho các đại lý của bạn.

Chuyển đến mục menu Công việc từ menu quản trị chính và ở nút trên cùng bên phải, nhấp vào Công việc mới.

Trên trường Liên quan đến chọn nơi công việc này sẽ được liên kết.

Sau khi bạn chọn tính năng mà công việc sẽ được liên kết ở phía bên phải, một menu thả xuống sẽ được hiển thị để chọn một cách cụ thể hơn.

Các công việc có thể liên quan đến nhiều tính năng trong Paroda.

Previous Hóa đơn công việc – Bill Tasks
Next Sao chép công việc
Table of Contents