8. Liên kết cơ sở kiến thức

You are here:
< All Topics

Khi trả lời hoặc mở phiếu bấm vào trường Chèn liên kết bài viết KTCM.

Một phương thức bật lên sẽ được mở ra, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng dấu cộng để chèn vào trường trả lời, liên kết sẽ được chèn vào nơi con trỏ của bạn hiện đang trỏ trong vùng trả lời chỉnh sửa.

*Lưu ý: Nếu Thiết lập > Cài đặt > Khách hàng > Sử dụng Kiến thức chuyên môn được đặt thành Không, bạn sẽ không thể sử dụng tùy chọn này.

Previous 7. Câu trả lời được xác định trước
Next 9. Cài đặt các tệp đính kèm Ticket tối đa
Table of Contents