Cài đặt không cho phép các thành viên dự án xem tất cả các công việc của dự án

You are here:
< All Topics

Theo mặc định, tất cả các công việc liên quan đến dự án đều hiển thị cho tất cả các thành viên dự án.

Nếu bạn chỉ muốn hiển thị các công việc mà nhân viên được chỉ định/ thêm làm người theo dõi, bạn cần tắt Cho phép tất cả nhân viên xem tất cả các công việc liên quan đến dự án

Để đạt được điều này, hãy vào Thiết lập > Cài đặt > Công việc và click Cho phép tất cả nhân viên xem tất cả các công việc liên quan đến dự án thành KHÔNG

Nếu nhân viên có quyền đối với các nhiệm vụ XEM hoặc là quản trị viên thì thành viên này sẽ vẫn có thể xem tất cả các công việc.

Previous Cách thêm/ chỉnh sửa thành viên thực hiện dự án
Next Chỉnh sửa, xóa dự án
Table of Contents