2. Import nhà cung cấp

You are here:
< All Topics

Các bước thực hiện Import Nhà cung cấp:

(1). Truy cập “Menu” chọn “Sản Phẩm” vào module “Nhà cung cấp”.

(2). Click vào Button “Nhập dữ liệu”.

(3). Tại màn hình Import click chọn file import (nếu đã có) hoặc download file import mẫu về, sau đó click “Tiếp” để sang bước tiếp theo.

(4). Cấu hình bắt trùng thông tin.

(5). Mapping các trường dữ liệu.

(6). Kiểm tra lại thông tin và click vào button “Import”.

Previous 1. Thêm mới nhà cung cấp
Table of Contents