2. Import hóa đơn

You are here:
< All Topics

Các bước thực hiện Import Hóa đơn:

(1). Truy cập vào module “Hóa đơn”.

(2). Click vào Button “Nhập dữ liệu”.

(3). Tại màn hình Import click chọn file import (nếu đã có) hoặc download file import mẫu về, sau đó click “Tiếp” để sang bước tiếp theo.

​(4). Cấu hình bắt trùng thông tin.

(5). Mapping các trường dữ liệu.

(6). Kiểm tra lại thông tin và click vào button “Import”.

Previous 1. Thêm mới hóa đơn
Next 3. Gửi hóa đơn cho khách hàng qua email
Table of Contents