2. Import dịch vụ

You are here:
< All Topics

Các bước thực hiện Import hàng loạt thông tin Dịch vụ:

(1). Truy cập “Menu” chọn “Sản Phẩm” vào module “Dịch vụ”.

(2). Click vào Button “Nhập dữ liệu”.

(3). Tại màn hình Import click chọn file import (nếu đã có) hoặc download file import mẫu về, sau đó click “Tiếp” để sang bước tiếp theo.

(4). Cấu hình bắt trùng thông tin.

(5). Mapping các trường dữ liệu.

(6). Kiểm tra lại thông tin và click vào button “Import”.

Previous 1. Thêm mới dịch vụ
Table of Contents