2. Import cơ hội

You are here:
< All Topics

Các bước thực hiện Import Cơ hội:

(1). Truy cập vào “Menu” chọn “Bán hàng”, sau đó chọn “Cơ hội”.

(2). Click vào Button “Nhập dữ liệu”.

(3). Tại màn hình Import click chọn file import (nếu đã có) hoặc download file import mẫu về, sau đó click “Tiếp” để sang bước tiếp theo.

(4). Cấu hình bắt trùng thông tin.

(5). Mapping các trường dữ liệu.

(6). Kiểm tra lại thông tin và click vào button “Import”.

Previous 1. Thêm mới cơ hội
Next 3. Cập nhật các bước bán hàng
Table of Contents