2. Import báo giá

You are here:
< All Topics

Các bước thực hiện Import Báo giá:

(1). Truy cập vào “Menu” chọn “Bán hàng” click chọn module “Báo giá”.

(2). Click vào Button “Nhập dữ liệu”.

(3). Tại màn hình Import click chọn file import (nếu đã có) hoặc download file import mẫu về, sau đó click “Tiếp” để sang bước tiếp theo.

(4). Cấu hình bắt trùng thông tin.

(5). Mapping các trường dữ liệu.

(6). Kiểm tra lại thông tin và click vào button “Import”.

Previous 1. Thêm mới báo giá
Next 4. Chuyển báo giá thành đơn hàng (bán)
Table of Contents