Hoạt động dự án

You are here:
< All Topics

Hoạt động dự án là nơi ghi các hoạt động/ hành động liên quan đến dự án đó.

Với tính năng nâng cao cho phép hoặc ẩn đối với khách hàng của bạn bằng nút bật/ tắt ở phía bên phải.

Ví dụ: Không hiển thị cho khách hàng thảo luận được tạo. Sau đó, tất cả hoạt động dự án được ghi lại bởi cuộc thảo luận này sẽ được đánh dấu là không hiển thị với khách hàng. Logic này cũng được áp dụng trên các tác vụ, tệp và bảng chấm công.

Previous Ghim dự án
Next Liên kết thủ công hóa đơn / báo giá với dự án
Table of Contents