Hóa đơn công việc – Bill Tasks

You are here:
< All Topics

Để lập hóa đơn Cho các công việc không thuộc dự án khi tạo hóa đơn:

1. Bạn chọn Bán hàng > Hóa đơn > Tạo hóa đơn mới

2. Trường Công việc biên nhận/ Bill Tasks

3. Sau khi bạn chọn một khách hàng, menu thả xuống này sẽ được tự động điền với tất cả các tác vụ được liên kết với khách hàng này (Lưu ý rằng các tác vụ dự án bị loại trừ ở đây, hãy kiểm tra bên dưới số 2)

Bạn có thể đọc thêm tại đây cách lập hóa đơn cho các công việc dự án: Lập hóa đơn Công việc cho Dự án

Previous Cài đặt không cho phép các thành viên dự án xem tất cả các công việc của dự án
Next Liên kết công việc với các tính năng khác
Table of Contents