12. Gửi Email

You are here:
< All Topics

Bạn có thể trực tiếp gửi mail cho khách hàng từ hệ thống phần mềm CRM.

(1). Bạn chọn “Đầu mối”.

(2). Tại màn hình danh sách “Đầu mối”, bạn tìm kiếm và tick chọn dữ liệu “Đầu mối” cần gửi mail, sau đó chọn “Xem thêm” -> “Gửi mail”.

(3). Soạn mail và gửi mail.

Ngoài ra tại màn hình chi tiết của 1 dữ liệu đầu mối, bạn cũng có thể thực hiện thao tác gửi mail.

Previous 11. Export dữ liệu
Next 13. Giới thiệu các màn hình cơ bản
Table of Contents