3. Gửi đơn hàng cho khách hàng qua email

You are here:
< All Topics

(1). Tại màn hình chi tiết của Đơn hàng cần gửi mail kèm file, bạn di chuyển đến mục “Thao tác” -> Chọn “Gửi Email kèm file PDF”.

(2). Nhập thông tin Email, sau đó chọn “Gởi mail”.

    • Tới: Địa chỉ email của người nhận
    • Tiêu đề: Tiêu đề email gửi đi
    • Báo giá đính kèm
    • Chọn mẫu email: Bạn có thể chọn sẵn các mẫu email sao cho phù hợp với nội dung gửi
    • Nội dung email

(3). Theo dõi kết quả sau khi gửi.

Sau khi chọn gửi, phần mềm sẽ thông báo gửi thành công hay thất bại.

Bạn có thể theo dõi, xem lại chi tiết email này tại profile của Người liên hệ, Công ty liên quan đến Đơn hàng này.

Previous 2. Import đơn hàng
Next 4. Chuyển đơn hàng thành hóa đơn
Table of Contents