Ghim dự án

You are here:
< All Topics

Nếu bạn đang thường xuyên làm việc trên các dự án cụ thể và bạn cần truy cập chúng hàng ngày, có một tùy chọn để ghim dự án. Các dự án được ghim sẽ được hiển thị ở phía dưới bên trái từ menu chính của quản trị viên.

Để ghim một dự án từ menu chính, hãy điều hướng đến Dự án và mở dự án bạn muốn mở. Ở phía trên bên phải có một nút Xem thêm, nhấp vào nó và sau đó nhấp vào liên kết thả xuống Ghim dự án.

Sau khi ghim dự án, bạn sẽ có thể nhìn thấy nó và truy cập trực tiếp ở phía bên trái của menu quản trị.

Hãy nhớ rằng bạn sẽ muốn bỏ ghim dự án này sau khi được Đánh dấu là hoàn thành.

Previous Chỉnh sửa, xóa dự án
Next Hoạt động dự án
Table of Contents