11. Ghi chú riêng của nhân viên

You are here:
< All Topics

Để thêm ghi chú riêng, hãy mở màn hình chi tiết của Ticket và nhấp vào tab Thêm ghi chú từ trên cùng.

Ghi chú ticket chỉ hiển thị cho nhân viên để họ có thể cộng tác với nhau nếu cần nhiều hỗ trợ.

Previous 10. Mở rộng các định dạng tập tin đính kèm được cho phép
Next 12. Dịch vụ Ticket
Table of Contents