7. Gán nhãn dữ liệu (gán Tags)

You are here:
< All Topics

Tag giống như danh mục, nơi nhóm tất cả các record có chung đặc điểm lại với nhau.

Chức năng gán Tag giúp bạn có thể lưu các record của mình vào chung 1 Tag, bạn có thể xem danh sách record theo Tag.

Ví dụ: bạn đang có 1 số đầu mối cần chăm sóc trong tháng tới, thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây:

(1). Vào màn hình danh sách Đầu mối

(2). Tick vào các đầu mối muốn gán Tag

(3). Click vào “Xem thêm”, sau đó chọn “Gán Tag”.

(4). Màn hình gán Tag hiện lên:

– Nhập tên Tag tại field “Gán tag mới”, nếu bạn muốn chia sẻ Tag cho mọi người, tick vào “Tags chia sẻ”.

– Hoặc nếu như trước đó bạn đã tạo sẵn Tag, có thể click chọn tại field “Chọn các tag đã tồn tại”.

(5). Click “Lưu”.

Tips: Bạn cũng có thể thực hiện thao tác trên ở màn hình detail.

Previous 6. Đánh dấu dữ liệu quan trọng
Next 8. Tìm và gộp dữ liệu bị trùng
Table of Contents