4. Độ ưu tiên của yêu cầu

You are here:
< All Topics

Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh mức độ ưu tiên của vé bằng cách đi tới Thiết lập > Hỗ trợ > Độ ưu tiên của yêu cầu.

Độ ưu tiên của yêu cầu là tính năng trong Paroda để dễ dàng dò tìm và kiểm tra vé theo mức độ ưu tiên.

Một số khách hàng sẽ luôn chọn mức độ ưu tiên CAO nhưng hãy thoải mái sắp xếp theo nhu cầu của bạn.

Previous 3. Mẫu Email Ticket
Next 5. Trạng thái yêu cầu
Table of Contents