12. Dịch vụ Ticket

You are here:
< All Topics

Dịch vụ Ticket là một tính năng trong Paroda cho phép khách hàng của bạn chọn dịch vụ/ sản phẩm mà ticket này có liên quan khi mở một ticket mới.

Ví dụ:

  • Sản phẩm/ Dịch vụ 1
  • Sản phẩm/ Dịch vụ 2
  • Sản phẩm/ Dịch vụ 3

Khi khách hàng của bạn mở ticket, quản trị viên sẽ biết rằng ticket này có liên quan đến dịch vụ cụ thể.

Bạn có thể dễ dàng bật/ tắt tùy chọn này từ Thiết lập > Cài đặt > Hỗ trợ. 

Để tạo một dịch vụ ticket mới, hãy điều hướng đến Cài đặt > Hỗ trợ > Dịch vụ > Dịch vụ mới.

Previous 11. Ghi chú riêng của nhân viên
Next 13. Cài đặt cho phép truy cập ticket cho những người không phải nhân viên
Table of Contents