6. Đánh dấu dữ liệu quan trọng

You are here:
< All Topics

Để nhận được thông báo khi thông tin được cập nhật trên các record quan trọng mà bạn không trực tiếp phụ trách, thì bạn nên đánh dấu quan trọng đối với các record này.

Ví dụ: bạn có một số record Đầu mối rất quan trọng cần đánh dấu lại.

Thao tác theo các bước hướng dẫn dưới đây để thực hiện việc đánh dấu dữ liệu:

(1). Vào màn hình danh sách đầu mối.

(2). Chọn vào icon sao của record muốn đánh dấu.

(3). Kết quả sau khi đánh dấu record.

Tips: Bạn cũng có thể đánh dấu ở màn hình detail

Previous 5. Thao tác hàng loạt
Next 7. Gán nhãn dữ liệu (gán Tags)
Table of Contents