4. Chuyển báo giá thành đơn hàng (bán)

You are here:
< All Topics

Sau khi khách hàng chốt deal và quyết định mua hàng, bạn có thể tạo đơn hàng từ báo giá trước đó như sau:

(1). Vào màn hình chi tiết của Báo giá, click vào “Thao tác”, chọn “Chuyển thành Đơn hàng”.

(2). Tại màn hình tạo mới đơn hàng, nhập các thông tin cần thiết, xem lại mục sản phẩm/ dịch vụ và bổ sung thêm (nếu có phát sinh), sau đó click “Save”.

  • Tiêu đề: Tiêu đề của đơn hàng
  • Tình trạng: Tình trạng đơn hàng (Tạo nháp/ đã phê duyệt/ đã chuyển/ đã thanh toán/ đã hủy)
  • Giao cho: User phụ trách đơn hàng này
  • Tên người nhận: Tên khách hàng nhận đơn hàng này
  • Công ty: Đơn hàng này của công ty nào
  • Số điện thoại: Số điện thoại của người nhận

Bạn cũng có thể thêm sản phẩm dịch vụ, cập nhật lại số lượng, hoặc giảm giá cho đơn hàng này.

  • Chọn sản phẩm
  • Số lượng sản phẩm
  • Giảm giá (nhấp chọn vào chữ màu xanh dương để thay đổi)
  • Thêm sản phẩm, dịch vụ

Bạn có thể xem lại chi tiết đơn hàng tại profile của Người liên hệ, Công ty liên quan đến đơn hàng này.

Previous 2. Import báo giá
Next 5. Xuất báo giá
Table of Contents