Chỉnh sửa, xóa dự án

You are here:
< All Topics

I. Để chỉnh sửa thông tin dự án:

1. Từ menu chính chọn Dự án > Ở màn hình danh sách dự án bạn chọn một dự án muốn chỉnh sửa

2. Có 2 cách để chỉnh sửa thông tin dự án:

    • Cách 1: Rê chuột vào dự án muốn chỉnh sửa sẽ xuất hiện trường Chỉnh sửa > Sau đó xuất hiện màn hình chi tiết dự án để chỉnh sửa thông tin > Lưu lại để hoàn tất thao tác
    • Cách 2: Chọn vào dự án bạn muốn chỉnh sửa > Ở màn hình Tổng quan dự án, bạn chọn vào nút Xem thêm > Sửa dự án > Sau khi chỉnh sửa xong Lưu lại để hoàn tất

II. Để xóa dự án:

1. Từ menu chính chọn Dự án > Ở màn hình danh sách dự án bạn chọn một dự án muốn xóa

2. Có 2 cách để xóa dự án:

    • Cách 1: Rê chuột vào dự án muốn xóa sẽ xuất hiện trường Xóa > Sau đó xuất hiện popup bạn chọn vào Xóa để xóa dự án này
    • Cách 2: Chọn vào dự án bạn muốn xóa > Ở màn hình Tổng quan dự án, bạn chọn vào nút Xem thêm > Xóa dự án
Previous Cài đặt không cho phép các thành viên dự án xem tất cả các công việc của dự án
Next Ghim dự án
Table of Contents