11. Chỉnh sửa trang đã có

You are here:
< All Topics

Để chỉnh sửa trang đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Giao diện sau đó chọn tiếp Trang

(2). Tìm đến trang cần chỉnh sửa (có thể tìm bằng thanh tìm kiếm), rê chuột vào tên chuyên mục đó và chọn Chỉnh sửa

(3). Sửa Tên, Đường dẫn, Nội dung, Tùy chỉnh bố cục (nếu cần)

(4). Sửa Thuộc tính trangTrang mẹ (chọn trang mẹ nếu trang đang tạo là trang con), Giao diệnThứ tựẢnh đại diện

(5). Bấm Cập nhật để hoàn tất chỉnh sửa trang

Previous 10. Thao tác các trạng thái trang
Next 12. Xem trước một trang đã có
Table of Contents