7. Câu trả lời được xác định trước

You are here:
< All Topics

Thiết lập một số câu trả lời được xác định trước mà bạn đang sử dụng rất thường xuyên, vì vậy bạn sẽ không cần phải nhập lại nhiều lần nữa.

Đi tới Thiết lập > Hỗ trợ > Phản hồi soạn sẵn

Khi trả lời hoặc mở ticket, hãy nhấp vào nút Mẫu phản hồi mới được xác định trước. Một phương thức bật lên sẽ được mở ra, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng dấu cộng để chèn vào trường trả lời.

Previous 6. Thay đổi trạng thái ticket mà không cần trả lời
Next 8. Liên kết cơ sở kiến thức
Table of Contents