14. Cài đặt tự động đóng ticket

You are here:
< All Topics

Paroda cung cấp cho bạn khả năng tự động đóng các ticket không hoạt động trong một thời gian nhất định.

Tùy chọn này nằm trong Thiết lập > Cài đặt > Email chu kỳ/ Cron Job > Yêu cầu > Tự động khóa yêu cầu hỗ trợ sau (tiếng), bạn có thể nhập số giờ phải vượt qua từ lần trả lời phiếu cuối cùng để hệ thống tự động đóng phiếu.

Hãy nhớ rằng hệ thống sẽ chỉ tự động đóng ticket với các trạng thái sau: Đã trả lời, Đang mở và bất kỳ trạng thái tùy chỉnh nào khác mà bạn thêm cho ticket trong Thiết lập > Hỗ trợ > Trạng thái yêu cầu.

Sau khi tự động đóng ticket, hệ thống sẽ gửi email đến khách hàng thông báo đã hết ticket, quý khách có thể điều hướng đến Thiết lập > Email mẫu và chỉnh sửa mẫu email với tên “Tự động đóng ticket” để định dạng nội dung cho phù hợp cho nhu cầu của bạn, bạn thậm chí có thể vô hiệu hóa mẫu này nếu bạn không muốn khách hàng của mình được thông báo khi vé tự động đóng.

*Lưu ý: Bạn sẽ cần phải cấu hình cron job đúng cách để tính năng này hoạt động.

Tắt tự động đóng ticket

Nếu bạn muốn tắt tính năng tự động đóng ticket, hãy điều hướng đến Thiết lập > Cài đặt > Email chu kỳ/ Cron Job > Yêu cầu > Tự động khóa yêu cầu hỗ trợ sau (tiếng) thành 0 > Lưu cài đặt.

Previous 13. Cài đặt cho phép truy cập ticket cho những người không phải nhân viên
Next 2. Tạo mới một Ticket
Table of Contents