13. Cài đặt cho phép truy cập ticket cho những người không phải nhân viên

You are here:
< All Topics

Theo mặc định quyền truy cập vào ticket cho không nhân viên nào sẽ bị tước quyền sử dụng.

Nếu bạn muốn cho phép quyền truy cập, hãy vào Thiết lập > Cài đặt > Hỗ trợ và đặt Cho phép truy cập ticket cho những người không phải là nhân viên thành CÓ.

Previous 12. Dịch vụ Ticket
Next 14. Cài đặt tự động đóng ticket
Table of Contents