9. Cài đặt các tệp đính kèm Ticket tối đa

You are here:
< All Topics

Vào Thiết lập > Cài đặt > Hỗ trợ > Số yêu cầu tối đa có thể đính kèm để điều chỉnh tệp đính kèm ticket tối đa.

Previous 8. Liên kết cơ sở kiến thức
Table of Contents