Cách xóa một công việc đã tạo

You are here:
< All Topics

Để xóa một công việc đã được tạo:

1. Từ menu chính chọn Công việc > Ở màn hình danh sách công việc bạn chọn một công việc muốn xóa

2. Có 2 cách để xóa dự án:

    • Cách 1: Rê chuột vào dự án muốn xóa sẽ xuất hiện icon Xóa > Sau đó xuất hiện popup click Xóa để xóa công việc này
    • Cách 2: Chọn vào công việc bạn muốn xóa > Ở màn hình Chi tiết công việc, bạn chọn vào nút Xem thêm > Xóa công việc này
Previous Cách xem lại các công việc đã được hoàn thành
Next Cài đặt không cho phép các thành viên dự án xem tất cả các công việc của dự án
Table of Contents