Cách thêm/ chỉnh sửa thành viên thực hiện dự án

You are here:
< All Topics

Để thêm/ chỉnh sửa thành viên thực hiện dự án:

1. Từ menu chính chọn Dự án > Ở màn hình danh sách dự án bạn chọn một dự án muốn thêm/ chỉnh sửa thành viên thực hiện

2. Có 2 cách để thêm thành viên thực hiện:

    • Cách 1: Click vào một dự án > Ở màn hình Tổng quan dự án bạn có thể thêm/ chỉnh sửa thành viên nhanh tại trường Thành viên thực hiện dự án > Lưu lại
    • Cách 2: Click vào một dự án > Ở màn hình Chi tiết dự án, bạn chọn vào nút Xem thêm > Sửa dự án > Chỉnh sửa/ thêm thành viên tại trường Thành viên thực hiện dự án > Lưu lại
Previous Cách thay đổi trạng thái một dự án
Next Cài đặt không cho phép các thành viên dự án xem tất cả các công việc của dự án
Table of Contents