Cách thay đổi trạng thái một dự án

You are here:
< All Topics

Để thay đổi trạng thái cho một dự án:

1. Từ menu chính chọn Dự án > Ở màn hình danh sách dự án bạn chọn một dự án muốn thay đổi trạng thái dự án

2. Vào màn hình chi tiết dự án > click Xem thêm để thay đổi trạng thái dự án tại đây như:

    • Đánh dấu là Chưa bắt đầu
    • Đánh dấu là Tạm ngưng
    • Đánh dấu là Đã hủy
    • Đánh dấu là Hoàn thành

3. Sau khi chọn 1 trong các đánh dấu trên, dự án sẽ được cập nhật trạng thái mà bạn đã chọn.

Previous Biểu đồ thời gian dự án
Next Cách thêm/ chỉnh sửa thành viên thực hiện dự án
Table of Contents