Biểu đồ thời gian dự án

You are here:
< All Topics

Biểu đồ thời gian dự án là tất cả các bộ đếm thời gian bắt đầu cho các công việc liên quan đến dự án cụ thể.

Để xem tất cả các bảng biểu đồ thời gian của dự án trong khi xem dự án, hãy nhấp vào tab biểu đồ thời gian.

Bạn có thể xem và sắp xếp tất cả các bộ tính giờ đang thực hiện hoặc đã dừng, tất cả các biểu đồ thời gian đều được liên kết với nhân viên và công việc.

Thêm biểu đồ thời gian dự án mới theo cách thủ công

Khi bạn đang ở trong màn hình tổng quan của dự án, hãy làm theo các bước:

1. Bấm vào Biểu đồ thời gian

2. Chọn Thời gian bắt đầuthời gian kết thúc của Thời gian biểu

3. Chọn Công việc mà biểu đồ thời gian này sẽ được liên kết

4. Chọn Thành viên

5. Theo mặc định, người dùng đã đăng nhập sẽ được tự động chọn

Nếu người dùng không có quyền cho các dự án CHỈNH SỬA hoặc TẠO, chỉ người dùng đã đăng nhập sẽ có sẵn để chọn làm nhân viên chấm công trong trình đơn thả xuống.

6. Sau khi hoàn tất, bấm Lưu lại

Previous Biểu đồ Gantt
Next Cách thay đổi trạng thái một dự án
Table of Contents