Biểu đồ Gantt

You are here:
< All Topics

Đây là tính năng đặc biệt trong phần Dự án của Paroda. Bạn có thể xem tổng quan các dự án theo sơ đồ Gantt hoặc xem từng dự án.

Ngoài ra, có thể xuất thành file PDF dùng để thuyết trình hoặc báo cáo.

Tại chi tiết một dự án, chọn tab Biểu đồ Gantt và có thể lọc theo các tiêu chí: Thành viên, mốc tiến độ, tình trạng,…

Next Biểu đồ thời gian dự án
Table of Contents