8. Thông báo hết hạn hóa đơn

You are here:
< All Topics

Bạn có thể gửi thông báo quá hạn hóa đơn theo cách thủ công hoặc tự động với cron job.

Gửi bằng cron job

Để thiết lập tự động thông báo quá hạn, hãy vào Thiết lập -> Cài đặt -> Bộ lập lịch Cron -> Hóa đơn

Nếu bạn muốn gửi thông báo quá hạn trong cùng ngày khi hóa đơn quá hạn, hãy đặt trường Tự động gửi lời nhắc sau thành 0, nếu không hãy đặt tùy theo nhu cầu của bạn.

Trường thứ hai là về việc gửi lại thông báo quá hạn dựa trên ngày thông báo cuối cùng. Nếu bạn muốn tắt tính năng gửi lại thông báo quá hạn, hãy đặt trường này thành 0

Previous 7. Cổng thanh toán PayPal
Table of Contents