7. Report / Báo cáo

You are here:
< All Topics

Báo cáo khách hàng chung

Báo cáo khách hàng có thể được tạo từ tính năng Báo cáo.

Chọn Loại báo cáo Khách hàng và thời gian báo cáo cần thiết mà bạn muốn xem về khách hàng. Báo cáo với tất cả khách hàng sẽ được tạo ra, bạn chỉ cần tìm kiếm khách hàng mà bạn cần để xem báo cáo.

Nếu bạn có hóa đơn với các đơn vị tiền tệ khác nhau, bạn cũng sẽ cần chọn đơn vị tiền tệ. Theo mặc định, báo cáo đã cho sẽ từ đơn vị tiền tệ cơ sở của bạn được đặt trong Thiết lập -> Tài chính -> Đơn vị tiền tệ

Báo cáo khách hàng từ hồ sơ

Điều hướng đến hồ sơ khách hàng và nhấp vào tab Hóa đơn

 

Previous 6. Gửi đề xuất cho khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng
Table of Contents