6. Tạo cuộc thăm dò khảo sát nhu cầu

You are here:
< All Topics

Để tạo cuộc thăm dò hay khảo sát nhu cầu bạn làm như sau:

1. Vào Tiện ích chọn Các cuộc thăm dò

2. Chọn cuộc thăm dò mới

3. Điền thông tin sau đó nhấn Lưu

4. Điền câu hỏi bạn muốn thăm dò

5. Nhấn Lưu lại

Previous 5. Thông báo lên Bảng tin các nhân viên
Table of Contents