6. Mẫu hợp đồng

You are here:
< All Topics

Để làm cho quá trình tạo hợp đồng dễ dàng hơn, trong Perfex CRM, bạn có thể tạo các mẫu HTML được xác định trước có thể được sử dụng mỗi khi hợp đồng được tạo.

Tạo mẫu hợp đồng

Bạn có thể tạo một mẫu hợp đồng trong khi xem hợp đồng bằng cách nhấp vào tab Mẫu và sau đó nhấp vào nút Thêm Mẫu.

  • Nhấp vào tab Mẫu .
  • Nhấp vào Thêm mẫu .
  • Nhập tiêu đề Mẫu mà bạn có thể sử dụng để dễ dàng nhận ra loại mẫu là gì.
  • Sử dụng trình chỉnh sửa để thêm nội dung mẫu được xác định trước .
  • Nhấp vào Lưu .

Chèn mẫu

Khi bạn đã tạo mẫu, bạn sẽ có thể sử dụng và chèn chúng vào nội dung trình soạn thảo một cách dễ dàng.

Trong khi ở tab Mẫu , đối với mẫu bạn muốn chèn, hãy nhấp vào nút Chèn , nội dung mẫu sẽ tự động được đưa vào trình soạn thảo hợp đồng.

Previous 5. Thông báo hết hạn hợp đồng
Table of Contents