6. Gửi hóa đơn đến Email

You are here:
< All Topics

Paroda có tùy chọn gửi hóa đơn này cho khách hàng có liên quan. Ngoài ra, hóa đơn PDF sẽ được đính kèm vào email. Nếu bạn không muốn đính kèm hóa đơn PDF, đơn giản hãy bỏ chọn hộp kiểm Đính kèm hóa đơn PDF

 

Sau khi gửi hóa đơn cho khách hàng nếu muốn gửi lại hóa đơn sẽ có một nội dung email khác. Sau khi hóa đơn ban đầu đã được gửi. Bây giờ khách hàng có thể muốn lấy lại hóa đơn và trong mọi trường hợp, nội dung này sẽ khác. Vào Setup-> Email Templates -> Invoice Already Send to Client để chỉnh sửa nội dung email khi gửi hóa đơn cho khách hàng của bạn lần thứ hai.

Theo mặc định , tất cả các địa chỉ liên hệ có bật thông báo qua email cho hóa đơn sẽ được chọn , bạn có thể điều chỉnh theo nhu cầu của mình.

Khi Bộ lập lịch cron cố gắng gửi eq hóa đơn. Đối với lời nhắc hết hạn  sẽ được gửi đến tất cả các địa chỉ liên hệ có bật thông báo qua email cho các hóa đơn .
Previous 5. Hóa đơn định kỳ
Next 7. Ghi lại thanh toán hóa đơn
Table of Contents