5. Thông báo lên Bảng tin các nhân viên

You are here:
< All Topics

Chức năng này dùng để thông báo chung và nó sẽ xuất hiện trên Bảng tin mỗi nhân viên mỗi khi đăng nhập vào.

1. Vào Tiện ích, sau đó chọn Thông báo

2. Chọn thông báo mới để tạo

3. Điền tiều đề và nội dung thông báo, bạn cũng có thể upload hình hoặc file mà bạn muốn

4. Bạn có thể cho hiển thị với khách hàng hoặc chỉ với nhân viên

5. Nhấn Lưu lại để thông báo hiện lên Bảng tin

Previous 4. Lịch
Next 6. Tạo cuộc thăm dò khảo sát nhu cầu
Table of Contents