5. Thông báo hết hạn hợp đồng

You are here:
< All Topics

Bạn có thể đặt thông báo hợp đồng bằng cách vào Thiết lập  -> Cài đặt -> Bộ lập lịch Cron -> Hợp đồng .

Chỉ người tạo hợp đồng hoặc quản trị viên mới nhận được thông báo hết hạn cho một hợp đồng cụ thể.

Nếu hợp đồng hết hạn, hàng của bảng danh sách sẽ được tô bằng nền đỏ. Bạn có tùy chọn nhận thông báo hết hạn hợp đồng một cách bổ sung qua email. Kiểm tra mẫu email từ Thiết lập-> Email Mẫu  .

Previous 4. Gia hạn hoặc làm mới hợp đồng
Next 6. Mẫu hợp đồng
Table of Contents