5. Hóa đơn định kỳ

You are here:
< All Topics

Điều hướng đến Menu Thiết lập -> Cài đặt -> Bộ lập lịch Cron

Q: Chỉ tạo hóa đơn mới từ hóa đơn định kỳ chính nếu hóa đơn chính ở trạng thái đã thanh toán?

A: Nếu trường này được đặt thành Không, hóa đơn định kỳ không có trạng thái đã thanh toán, hóa đơn mới sẽ không được tạo

Giờ trong ngày để thực hiện các hoạt động tự động (định dạng 24 giờ theo phương thức 9 cho 9 giờ sáng hoặc 15 cho 3 giờ chiều.)

Hóa đơn sẽ được tạo lại vào một thời điểm cụ thể trong ngày, dựa trên giờ bạn đã định cấu hình trong tùy chọn này.

Ví dụ nếu hóa đơn nên được tạo lại vào ngày 1 tháng 5 nếu bạn đặt ở đây 09 thì hóa đơn sẽ được tạo lại vào ngày 1 tháng 5 sáng 9 giờ sáng.

Hành động cần thực hiện sau khi tạo lại hóa đơn

 • Tạo và Tự động gửi hóa đơn đã gia hạn cho khách hàng – LƯU Ý: Người liên hệ với khách hàng phải định cấu hình thông báo qua email cho các hóa đơn để nhận được email.
 • Tạo hóa đơn chưa thanh toán
 • Tạo hóa đơn nháp

Tạo hóa đơn định kỳ

Khi bạn thêm / chỉnh sửa hóa đơn, bạn có một tùy chọn để đặt hóa đơn này là định kỳ.

Điều đó có nghĩa là hóa đơn sẽ được tạo lại tự động dựa trên thiết lập của bạn cho hóa đơn định kỳ (X tháng một lần). Bạn có thể đặt định kỳ bắt đầu từ 1 tháng đến 12 tháng hoặc chọn tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của mình.

Ngày định kỳ được tính như thế nào?

Ngày hóa đơn cần lập lại (làm mới) được tính từ ngày lập hóa đơn.

Ngày trong các ví dụ được hiển thị ở định dạng Ymd.

Ví dụ 1:

 • Ngày lập hóa đơn là XXXX-08-17
 • Định kỳ là 1 tháng một lần
 • Hóa đơn sẽ được tạo lại (gia hạn) vào XXXX-09-17

Ví dụ 2:

 • Ngày lập hóa đơn là XXXX-03-01
 • Định kỳ hàng tháng
 • Hóa đơn sẽ được tạo lại (gia hạn) vào XXXX-04-01

Khi các hóa đơn từ hóa đơn này sẽ được tạo, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về những hóa đơn nào được tạo từ hóa đơn này tại tab Hóa đơn con .

Ngừng lập hóa đơn định kỳ

Để ngừng lập hóa đơn định kỳ, bạn cần phải đi đến khu vực chỉnh sửa hóa đơn và đặt trường thả xuống Hóa đơn định kỳ thành KHÔNG.

LƯU Ý :

 • Bạn cần phải thiết lập cron job cho tính năng này.
 • Hóa đơn Dự thảo định kỳ sẽ không được tạo lại.
 • Hóa đơn định kỳ có trạng thái Đã hủy (hóa đơn đã hủy) sẽ vẫn được tạo lại khi đến ngày lập hóa đơn định kỳ tiếp theo. Trong trường hợp bạn không muốn tạo lại hóa đơn từ hóa đơn đã hủy, bạn phải chỉnh sửa hóa đơn và đặt Định kỳ thành Không.
Previous 4. Merge Hóa đơn
Next 6. Gửi hóa đơn đến Email
Table of Contents