5. Gửi đề xuất cho khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng

You are here:
< All Topics

Chúng tôi giả định rằng bạn đã tạo đề xuất. Nhấp vào biểu tượng thư từ phía bên phải và cửa sổ bật lên với mẫu email xem trước sẽ được hiển thị.

Bạn có thể bao gồm liên kết đề xuất bên trong mẫu email và cho phép khách hàng của bạn xem nó mà không cần đăng nhập. Điều này cũng hữu ích cho khách hàng tiềm năng.

Sau khi bạn gửi đề xuất, khách hàng tiềm năng / khách hàng có thể mở đề xuất đó, thực hiện một hành động như / chấp nhận, từ chối, đưa ra nhận xét. Người tạo đề xuất và đại lý bán hàng được chỉ định sẽ nhận được thông báo trong CRM và gửi email rằng khách hàng đã nhận xét hoặc chấp nhận / từ chối đề xuất

Previous 4. Chuyển đổi đề xuất kế hoạch thành Bản ước tính / Hóa đơn
Next 6. Mẫu đề xuất
Table of Contents