5. Gửi Báo giá đến Email

You are here:
< All Topics

Hệ thống có tùy chọn để gửi báo giá này cho khách hàng có liên quan. Ngoài ra, báo giá PDF sẽ được đính kèm trong email. Nếu bạn không muốn đính kèm dữ liệu báo giá PDF, đơn giản hãy bỏ chọn checkbox Đính kèm tệp báo giá PDF.

Sau khi gửi dự toán cho khách hàng nếu bạn muốn gửi lại dự toán sẽ có nội dung email khác. Vì báo giá ban đầu đã được gửi. Bây giờ khách hàng có thể muốn báo giá lại và trong mọi trường hợp, nội dung này sẽ khác. Vào Thiết lập-> Mẫu Email -> Estimate Already Send to Client  để chỉnh sửa nội dung email khi gửi báo giá cho khách hàng của bạn lần thứ hai.

Theo mặc định , tất cả các địa chỉ liên hệ với báo giá quyền sẽ được chọn , bạn có thể điều chỉnh theo nhu cầu của mình.

Previous 4. Chuyển đổi báo giá thành hóa đơn
Next Liên kết thủ công hóa đơn / báo giá với dự án
Table of Contents